VÅRE MEDLEMER

Norges Kristne Råd
Se listen av medlemssamfunn

NYHETSBREV

Nye Norges Kristne Råd
Flyktningenettverket
Global info

Vår illegitime våpeneksport

16.11.2016
Neste uke, 22. november, får Stortinget nok en gang muligheten til å sette en tydelig strek mellom legitim og illegitim våpeneksport.

Av Tor Kristian Birkeland, fredsrådgiver, Norges Kristne Råd. Foto: Control Arms.

 

Den norske eksporten av strategiske varer og tjenester1 holder seg i hovedsak på riktig side av menneskerettighetene og folkeretten. En liten andel, om lag 5% hvert år, er imidlertid svært problematisk, og tilfører autoritære regimer utstyr som trengs for å drive intern undertrykking. Siden mars 2015 har denne eksporten også tilført Saudi-koalisjonen utstyr som trengs for å drive krigsforbrytelser i Jemen.2 I høringsinnspillet fra medlemmer i Kirkelig Fredsplattform ble denne delen av eksporten beskrevet som illegitim. Stortingspartiene unnlater hvert år å stanse denne eksporten, og ligger an til å begå samme unnlatelsessynd igjen.

Det er altså liten grunn til å forvente endringer i norsk praksis når stortingsmeldingen3 om våpeneksport i 2015 nå skal debatteres. Det mest prekære nå er å få stanset eksporten til landene som begår krigsforbrytelser i Jemen. En slik stans har foreløpig ikke flertall.  Men det har kommet et (urelatert) flertallsforslag, og en viktig flertallsmerknad. Selv om Stortinget beveger seg i isbreens hastighet mot mer ansvarlig våpeneksport, er disse to punktene historiske – og de går i riktig retning.

 

Jemen

KrF, Sp, Venstre og SV står bak en mindretallsmerknad i innstillingen4 fra utenriks- og forsvarskomiteen. De ber regjeringen:

 «midlertidig avstå fra å innvilge lisens for salg av ammunisjon til [Saudi-koalisjonen] – ikke bare De forenede arabiske emirater.

 Disse medlemmer ber videre regjeringen midlertidig anvende samme føre var-holdning ved vurdering av søknader om eksportlisens for andre strategiske varer til disse landene.»

Dette er en meget svakt formulert oppfordring til å slutte å eksportere militært utstyr til Saudi-koalisjonen. Saudi-koalisjonen er helt avhengig av alt militært utstyr, ikke bare våpen og ammunisjon, for å kunne gjennomføre bombetokt mot sykehus, skoler og tett befolkede områder i Jemen. Derfor må Stortinget stanse eksport av alle strategiske varer og tjenester til disse krigsforbryterne.

 

Flertallsforslaget – styrking av FNs våpenhandelavtale, ATT

Alle partiene bortsett fra Høyre og FrP (MDG sitter ikke i komiteen), foreslår følgende:

«Stortinget ber regjeringen utrede hvorvidt innholdet i ATT-avtalens artikler 6 og 7 kan innpasses i norsk lov eller forskrift, slik at det får en sterkere juridisk forankring og ikke bare gjenspeiles i departementets egne retningslinjer.»

Når Stortinget vedtar dette, vil det være første skritt mot å faktisk innpasse ATT-avtalens artikler 6 og 7 i norsk lov eller forskrift. Her er grunnen til at dette er bra:

FNs våpenhandelavtale, Arms Trade Treaty (ATT), forbyr i artikkel 6 og 7 våpeneksport til land hvor våpnene kan brukes til blant annet å undergrave fred og sikkerhet eller begå alvorlige brudd på humanitærrett eller menneskerettighetene. UD har vedtatt retningslinjer som tar inn disse forbudsbestemmelsene, men disse er ikke juridisk forpliktende. Det betyr at det er opp til UD å følge sine egne retningslinjer. I Norge fungerer dette bra fordi UDs skjønn samsvarer godt med Stortingets forventninger. Men etterlevelse av ATT foregår ikke i et vakuum. Statspartene til avtalen, altså landene som har ratifisert den, ser hen til hverandres løsninger ved implementering av ATT. Norges praksis vil ikke endres av dette forslaget, men det kan endre andre lands praksis dersom de følger Norges eksempel. Og det vil komme verdens mest voldsrammede mennesker til gode. Norge har alt å vinne på å sette en solid standard for ATT-etterlevelse.

 

Flertallsmerknaden – om eksport til autoritære regimer

«Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, viser til at det er knyttet utfordringer til at norsk forsvarsmateriell ender opp hos autoritære regimer. På sikt risikerer det å undergrave forsvarsindustriens legitimitet» (min utheving).

Det er første gang et flertall på Stortinget erkjenner dette i en innstilling. Eksport til autoritære regimer har bare blitt kritisert av et mindretall tidligere, hvis det har blitt nevnt i det hele tatt. Å si at «det er knyttet utfordringer til» å eksportere til autoritære regimer er en grov underdrivelse, men det er i det minste en eksplisitt erkjennelse. Videre sies det eksplisitt at denne praksisen på sikt kan undergrave militærindustriens legitimitet. Dette er en viktig erkjennelse, og den eneste logiske veien å gå fra den erkjennelsen er å fjerne denne trusselen mot industriens legitimitet ved å forby denne lille andelen av eksporten.

 

Venstre og SV viser vei

Som i forrige runde, er det Venstre og SV som er tydeligst på at vi ikke kan basere oss på et system som bidrar til å opprettholde verdens urettferdighet. De kommer med følgende fire forslag, om henholdsvis mer åpenhet, stans av eksport til autoritære regimer, styrking av FNs våpenhandelavtale og større kontroll med utstyr etter at eksport har funnet sted:

«Forslag 2

Stortinget ber regjeringen offentliggjøre begrunnelser for avslag på og innvilgelser av lisenssøknader til land utenfor NATO.

Forslag 3

Stortinget ber regjeringen endre regelverket for eksport av forsvarsmateriell slik at det er i tråd med intensjonen om ikke å tillate salg av strategiske varer til land hvor myndighetene begår alvorlige menneskerettighetsbrudd mot og systematisk undertrykking av egen befolkning.

Forslag 4

Stortinget ber regjeringen komme til Stortinget med en sak som sikrer at ATT artikkel 6 og 7 inkluderes i lov/forskrift.

Forslag 5

Stortinget ber regjeringen om at re-eksport-klausuler blir praksis ved all eksport av militært materiell, også til NATO-land og nære allierte.»

Forslag 2 og 3 er de eneste forslagene som helt sikkert vil få betydning for norsk praksis når det gjelder problematisk eksport. Forslag 4 kan dessuten få betydning for andre lands praksis, hvilket er minst like viktig (forslag 4 er altså et mye mer effektivt forslag enn flertallsforslaget som også handler om ATT). De samme forslagene ble stilt fra de to partiene i forrige runde (se kommentar her.)

 

KrF og Sp er delvis med

KrF og Sp sitter på gjerdet når det gjelder norsk våpeneksport, og er bare med på ett mindretallsforslag, sammen med V og SV:

«Forslag 1

Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for å videreutvikle dagens ordning med sluttbrukererklæring ved eksport av strategiske varer, for eksempel ved at det i enkelte saker kan iverksettes stikkprøvekontroll på oppgitt sluttbrukerdokumentasjon etter en tid.»

Det er et godt forslag, og det vil styrke ordningen med sluttbrukererklæringer, som har som formål å hindre at våpen kommer på avveie. Men det tar ikke tak i et stort pågående problem, slik forslagene 2-4 gjør. I de senere år er det påvist svært få tilfeller av norske våpen på avveie. Det er en gåte hvorfor KrF og Sp ikke står sammen med V og SV om de fire andre forslagene.

 

Ap vil ikke hisse på seg fagbevegelsen eller industrien

Ap sitter ganske stille i båten, men drister seg frempå med flertallsforslaget om en utredning om å innpasse forbudsartiklene i ATT i norsk lov eller forskrift. Ap er også med på flertallsmerknaden om eksport til autoritære regimer. Ingenting av dette vil få praktiske konsekvenser på kort sikt, men Ap skal ha ros for at de i det minste har reflektert litt over Norges rolle overfor andre ATT-statsparter, og at de erkjenner at det finnes problematiske sider ved dagens eksportpraksis.

Samtidig har Ap vondt for å snakke med en utvetydig røst når det gjelder måten Norge eksporterer militært utstyr på. Selv om Ap er med på flertallsmerknaden om eksport til autoritære regimer, er de også med på en annen flertallsmerknad sammen med Høyre og FrP, og støtter «at regjeringen viderefører dagens retningslinjer for behandling av søknader om eksport av forsvarsmateriell.» Flertallet vil altså at ingenting skal endres. Det er svært negativt, i verste fall dødelig, for våre brødre og søstre som bor i land med autoritære regimer. På kort sikt er det bra for norske arbeidsplasser og norsk industri. Urettferdigheten opprettholdes.

 

Høyre og FrP: Eksport er bra for Norge

Høyre og FrP viser liten vilje til å anerkjenne at det finnes problematiske sider ved å eksportere militært utstyr. Spørsmålet som stilles synes utelukkende å være: Hva er bra på kort sikt for norsk økonomi? Sammen med Ap (altså flertall) mener de at eksport av militært utstyr er «avgjørende for vår industri og vår nasjonale forsvarsevne,» og de er «svært tilfreds med at norsk forsvarsindustri har lyktes godt med å eksportere» militært utstyr og teknologi.

Spørsmålet som Høyre, FrP og Ap ikke synes å vurdere er: Er det etisk forsvarlig å basere sin egen forsvarsevne på eksport av militært utstyr til autoritære regimer? Stortingsdebatten ville være tjent med en grundig diskusjon rundt dette spørsmålet. Hvis svaret er ja, må dette begrunnes. Hvis svaret er nei, burde konsekvensen være at Norge ikke baserer sin forsvarsevne på illegitim våpeneksport.

 

 


 

1 «Strategiske varer og tjenester» er et begrep som omfatter alt av utstyr som kan bidra til å øke et lands militære kapasitet. «Våpeneksport» er enklere og greiere å bruke, men er upresist fordi det meste av utstyr som går til autoritære regimer ikke er våpen, men støtteutstyr, altså B-materiell eller flerbruksvarer, som trengs for å kunne bruke våpen på en effektiv måte.

2 For en redegjørelse av denne sammenhengen i 2015, se http://www.norkr.no/index.cfm?id=432166

3  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-36-20152016/id2503422/

4 Innstillingen kan leses her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2016-2017/inns-201617-054s/?all=true

 

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no