Nr.5: Gift på tvers

I dag stiftes det familier på tvers av kirkesamfunn, religioner og kulturer i stadig økende grad også i vårt land.

Norges kristne råd ønsket å rette søkelyset på den kilde til berikelse og de utfordringer som ligger i denne utviklingen.  Det har vi gjort ved å arrangere seminar for prester, pastorer, offiserer i Frelsesarmeen og sosialarbeidere og for familiene selv.

Bakgrunn

Til dette prosjektet fikk vi støtte av Oslo kommune ved Flyktninge- og innvandringsetaten og Kirke, utdannings og forskningsdepartementet, avdeling for voksenopplæring og utdanningsfinansiering formidlet gjennom Frikirkelig studieforbund. Vi ønsker nå å gjøre tilgjengelig det materialet som kom fram gjennom dette arbeidet til hjelp både for aktuelle familier og for fagfolk som møter problemstillingene i sitt arbeid. Vi har beholdt formen som de enkelte innleggene ble presentert i. 

Vi tror at heftet kan være til hjelp både for selvstudium, men også som utgangspunkt for lokale seminarer og studiegrupper. Vi har prøvd å gjennomføre at økumeniske ekteskap er ekteskap mellom to fra ulike kirkesamfunn, mens interreligiøse ektepar er mellom to fra ulike religioner.

Innhold

Som en inngang til noen av de aktuelle problemstillingene har vi fått Åse Røthing til å intervjue fire par om deres erfaringer fra å leve i økumeniske ekteskap i ”To kirke - én familie. Ekteskap på tvers av ulike konfesjoner”.  Parene uttrykker ikke her til en hver tid sine kirkers offisielle teologiske synspunkter, men slik de oppfatter dem og/ eller tilpasser dem til sin situasjon. For å sikre anonymiteten ble de tverrkulturelle problemstillingene ikke tatt opp i disse intervjuene.  Disse kommer desto tydeligere fram i Jorunn Sundbys foredrag om ”Tokulturelle ektepar – utfordringer og muligheter”.

Anne Marie Dahl Mustard og Gerald Mustard, prester i henholdsvis Den norske kirke og Metodistkirken, kjenner både de økumeniske og tverrkulturelle problemstillingene fra egen erfaring og setter  disse inn i en religionspsykologisk og sjelesørgerisk ramme i ”Økumeniske og interreligiøse ekteskap og et åndelig livsperspektiv”

Unge gifter seg ikke bare på tvers av kirkesamfunn, men også i stigende grad på tvers av religioner.  Vi har denne gangen valgt å rette oppmerksomheten mot muslimsk-kristent familieliv. Jan Opsal har beskrevet dette i artikkelen ”Ekteskap mellom muslimer og kristne”.   I artikkelen ”Rådgivning for kristne som er gift med muslimer” går han et skritt videre og gir klare anbefalinger ut fra et kristent perspektiv.

Det ble på et tidlig tidspunkt drøftet om det var aktuelt å gjøre noe på dette feltet i samarbeid med Islamsk Råd i Norge, men Islamsk Råd meldte at de ikke hadde kapasitet til et slikt samarbeid. Rådet er konsultert når det gjelder fremstillingen av islam og interreligiøse ekteskap og har gitt nyttige kommentarer, men forfatteren står ansvarlig for teksten slik den presenteres.

Bidragsytere

Norges kristne råd vil takke artikkelforfatterne, parene som var villig til å bli intervjuet, deltagerne på seminarene, Oslo Kommune og Kirke, utdannings og forskningsdepartementet ved Frikirkelig studieforbund for arbeid, innspill og støtte underveis. 

Særlig takkes arbeidsgruppen som planla og gjennomførte prosjektet.  Gruppen har vært ledet av Carita Jansson, pastor for Den Finländska Evangelisk-Lutherska Församlingen i Norge  og har forøvrig bestått av følgende: Jørgen Korsvik, administrasjonsleder ved Institutt for sjelesorg, Jan Opsal, amanuensis ved Misjonshøgskolen i Stavanger,  Jorunn Sundby, konsulent i Kristent Interkulturelt Arbeid - KIA, Claes Tande, sogneprest i St. Olav katolske domkirke i Oslo og med Lars-Erik Nordby fra Norges kristne råd som sekretær.

Arbeidsgruppen var oppnevnt av Norges kristne råds Administativt/Juridiske utvalg. Vi vil takke tidligere generalsekretær Ingrid Vad Nilsen som så behovet og tok initiativ til prosjektet.

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no