Økumenisk nattverdfeiring for protestantiske trossamfunn

Dette er en ordning for økumenisk nattverdfeiring for protestantiske trossamfunn. Den kan for eksempel brukes i økumeniske bønnegudstjenester eller i forlengelsen av felleskirkelige møter og samlinger der man ønsker å være sammen i nattverdfellesskapet.

Denne ordningen for økumenisk nattverdfeiring ble utarbeidet i 1995 av et utvalg i Norges Kristne Råd, og er del av heftet "Økumeniske gudstjenester".

Nattverdordningen har bønnekarakter og bygger på oldkirkelig og felleskirkelig tradisjon.  Nattverdbønnen er hentet fra Den norske kirkes nattverdgudstjeneste alternativ I.  Formuleringer i forbindelse med brødsbrytelsen og den avsluttende lovprisning er hentet fra retreatbevegelsens liturgi (Sandomliturgien).

Salmer, sanger, forsamlingssvar og utdelingsordene er hentet fra ulike kirkelige tradisjoner. Der de liturgiske ledd synges, er salme-/sangversjoner valgt. I ordningen gis rom for fritt formulert takk og forbønn. 

Benyttes "Ordning for bønnegudstjeneste", følger nattverdordningen etter 8. Trosbekjennelse. (9. Fredshilsen, 10. Offergave og 11. Takk og forbønn får da sin plass i nattverddelen.)

Gudstjenesteleder (L), menighet (M) og alle (A)


 
1. INNBYDELSE TIL HERRENS BORD
L: Den korsfestede og oppstandne Kristus kaller oss i nattverdmåltidet
til fellesskap med seg og sin verdensvide menighet gjennom alle tider.
Dette måltidet peker tilbake på Jesu død på korset, 
og det peker frem mot det fullkomne festmåltid i himmelen. 
I nattverdmåltidet har Jesus på en særlig måte lovet sitt underfulle nærvær, 
han som gir tilgivelse og oppreisning, håp og evig liv. 
Derfor innbys alle som vil følge Jesus, til å ta del i dette måltidet.

2. SALME FØR NATTVERDEN  
Forslag til salmer:
Du ber oss til ditt alterbord
Jesus, livets sol og glede 
Lat kvar jordisk skapning teia
Når vi deler det brød som du oss gir
Som korn fra vide åkrer
Vær velsignet, legem såret

3. NATTVERDBØNN OG HERRENS INNSTIFTELSESORD
L: La oss be!                        
Forsamlingen reiser seg.

L: Evige, barmhjertige Gud. 
Vi takker deg fordi du har gitt din kjære Sønn i døden for våre synder,
og i ham har forsonet verden med deg selv. 
Vi ber deg: Gi oss din Hellige Ånd, og skap i oss en sann tro på din nåde, 
så vi kan ta imot Jesus Kristus til vår frelse og vår fred,
og være ett legeme i ham.
Vår Herre Jesus Kristus i den natt da han ble forrådt,
tok han et brød, takket, brøt det, gav disiplene og sa: 
Ta dette og ét det. Dette er mitt legeme som gis for dere. 
Gjør dette til minne om meg.
Likeså tok han kalken etter måltidet, takket, gav dem og sa: 
Drikk alle av den. Denne kalk er den nye pakt i mitt blod
som utøses for dere til syndenes forlatelse. 
Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg.
Alternativt kan innstiftelsesordene i Matt 26,26-29 eller Luk 22,14-20 leses.
A: Kristus døde. Kristus stod opp. Kristus skal komme igjen.

4. HERRENS BØNN
Forsamlingen blir stående.
Fader vår, du som er i himmelen!
La ditt navn holdes hellig.
La ditt rike komme.
La din vilje skje på jorden som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere.
Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde.
For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

5. FREDSHILSEN
Forsamlingen blir stående.
L: Kristus er vår fred. Vi er lemmer på hans legeme.
Vi som er forsonet med Gud og har fred med ham,
er kalt til et liv i forsoning med hverandre.
Jesus sier: Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre.
Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre.
La oss derfor, som et tegn på den innbyrdes kjærlighet Herren kaller oss til,
hilse hverandre med Guds fred.

Her kan en veksle håndtrykk med dem som står nærmest omkring, og si:
"Fred være med deg."

6. BRØDSBRYTELSE
Forsamlingen setter seg.
Den som forretter, løfter kalken og sier:
Velsignelsens beger som vi velsigner, gir oss del i Kristi blod.
Den som forretter, løfter brødet, bryter det og sier:
Brødet som vi bryter, gir oss del i Kristi legeme.
A: Fordi det er ett brød, er vi alle ett legeme. For vi har alle del i det ene brød.
Alternativt kan bibeltekstens spørreform benyttes: 1 Kor 10,16.
En av følgende salmer kan synges under brødsbrytelsen:
Blodet, o det blodet, Jesu blod er nok for meg
Guds lam som bærer verdens synder
I Krist er ikkje aust og vest, v.1-2
Lammet, ja Lammet (v.4 av Brødre og søstre)
O Guds lam uskyldig, på korset ihjelslaget.
O Guds lam uskyldig, du som bærer verdens synd
O Guds lam, du som tar bort verdens synd
Som korn fra vide åkrer

7. NATTVERDMÅLTIDET
Nattverdgjestene går frem og mottar brødet og vinen stående, eventuelt knelende,
eller de mottar elementene sittende i benkene eller omkring et bord.
 
L: Kom, for alt er ferdig.                         
Ét av følgende utdelingsord kan benyttes:   
A
"Kristi legeme, gitt for deg"
"Kristi blod, utøst for deg" 
B
"Jesus sier: Dette er mitt legeme"
"Jesus sier: Dette er den nye pakt i mitt blod"
Sanger under måltidet:
Blodet, o det blodet, Jesu blod er nok for meg
Du omgir meg på alle sider
Eg veit i himmerik ei borg
Et mitt brød, drikk min kalk
Guds kirkes grunnvoll ene
Gå, Sion, din konge i møte
Herren er min styrke og min lovsang
I det fjerne jeg skuer et underfullt syn
Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang
Jeg vil prise min gjenløser
Jesus, det eneste, helligste, reneste
Jesus din søte forening å smake
Klippe du som brast for meg
Livet vant, dets navn er Jesus
Lovet være Jesus for hans blod og sår
Navnet Jesus blekner aldri
Når vi deler det brød som du oss gir
O Jesus, du som fyller alt i alle
Salige visshet: Jesus er min
Stor er din trofasthet
Syng lovsang hele jorden
Takk at du tok mine byrder
Ved Jesu føter ei stille stund
Vi er et folk på vandring
Vi stemmer i en frydesang
Vår lovsang skal møte deg, Kristus
Vårt alterbord er dekket
Å, fikk jeg kun være den minste kvist

8. TAKK, FORBØNN OG OFFERGAVE            A                                                                                   
L: Vi takker deg, himmelske Far, for dine velsignede gaver.
Vi ber deg at du ved disse gaver vil bevare oss i troen på deg,           
forene oss i din kjærlighet og stadfeste i oss håpet om det evige liv, 
for din Sønns, Jesu Kristi, vår Herres skyld.
A: Amen. 
B
Fri bønn og takk 
Her kan følge bønn om Åndens enhet og takk og forbønn.
Forsamlingens offergave. 
Offeret kan tas opp i benkeradene eller ved å gå frem til eller rundt alteret.
Under offerhandlingen kan det være instrumentalmusikk, korsang, solo,
duett eller fellessang. 
Offerhandlingen avsluttes med en takkebønn.


9. SANG/SALME
med lovprisnings- eller takkekarakter.
Forsamlingen reiser seg.
En av følgende salmer kan velges:
Din rikssak, Jesus, være skal
Guds menighet er jordens største under
I Krist er ikkje aust og vest
Jesus skal rå så vidt som sol
Navnet Jesus blekner aldri
Nå la oss takke Gud
Reis deg, Guds menighet
Rop det ut med hjertets jubel
Vi stemmer i en frydesang

10. VELSIGNELSEN
Forsamlingen blir stående.
Ulike velsignelsesformularer kan benyttes (se gudstjenesteliturgiene).

11. AVSLUTNINGSSALME
Et av følgende alternativer anbefales:
Fremad, Kristi hærmenn (Fremad Guds soldater)
La oss vandre i lyset
O hur saligt att få vandra
Brødre og søstre, vi skilles nå ad
Kom, la oss kjærlig vandre
Velsigna band som bind

Ved eventuelt postludium setter forsamlingen seg.

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no