Ordning for bønnegudstjeneste

Gudstjenester der takk for og bønn om enhet er tema avholdes hvert år en uke i januar måned. Denne ordning er bl.a. ment til bruk i den felles bønneuken.

Denne ordningen for økumenisk bønnegudstjeneste ble utarbeidet i 1995 av et utvalg i Norges Kristne Råd, og er del av heftet "Økumeniske gudstjenester".

Ordningen er tenkt som en allmenn bønnegudstjeneste som kan ha ulike tema, tekster eller forbønnsemner.

Gudstjenesten består av fire hovedbolker:
I Tilbedelse og bønn (leddene 1-5)
II Forkynnelse av Guds ord (6-10)
III Takk og forbønn (11)
IV Lovprisning og velsignelse (12-13)

Gudstjenesteleder (L), menighet (M) og alle (A)


 

Del l TILBEDELSE OG BØNN


1. INNGANGSSALME/SANG

Forslag til salmer/sanger:
Dype, stille, sterke, milde
Himlens konge vil vi prise
Store Gud, vi lover deg      

2. HILSEN OG VELKOMMEN
Tekst eller tema for gudstjenesten markeres.

3. BØNN TIL INNLEDNING
Her kan benyttes en fritt formulert bønn, stille bønn, veksellesning fra Salmenes bok (for veksellesning: Se Det Norske Bibelselskaps utgave av Salmenes bok til liturgisk bruk) eller en av følgende bønner: 

A
Herre, vår Gud, vi takker deg fordi du i din nåde
har kommet til oss og gjort deg selv til en av oss i Jesus Kristus,
så vi kan bli ett i deg.
Du handlet først; du brøt inn i vår taushet.
Du brøt våre murer av isolasjon og splittelse.
Du kaller oss alle når du banker på døren til våre liv og til vår verden.
Du gjør ditt nærvær kjent på mange måter.
Gi oss å erfare din Ånds forenende og livgivende gjerning.
Må din røst alltid bli hørt gjennom støyen fra våre egne stemmer. Amen. 
B
Nådige Gud, hos deg finner vi håp og styrke.
Vi takker deg for at du er trofast og vil ha samfunn med oss.
Vi takker deg for våre søsken i troen, dem vi lever sammen med som ditt folk.
Gi oss mot til hver dag i livet å ta stadig nye skritt på troens vei,
gjør oss mer og mer åpne for fellesskap med dem vi deler troen med,
når de gir oss oppmuntring, tilrettevisning og veiledning i ditt navn. Amen.

4. BEKJENNELSE OG TILGIVELSE
Et av følgende alternativer kan velges:

A
BØNN
Fri bønn, eventuelt med "Kyrie" eller " Ransak meg Gud" mellom leddene.
Bibelske salmer kan også brukes, for eksempel:

Sal 38,1-10
Sal 51
Deretter kan det synges en salme, for eksempel en av følgende:
Det er godt å være stille
Dra meg, o Jesus, inn i din favn
Gud er her til stede
Hellig Ånd som livet gir
Herre, du velsigner alle
Kom, Hellig Ånd med skapermakt
Vær stille og vit at jeg er Gud 

B

BEKJENNELSE 
L: Her er vi sammen, søsken fra trossamfunn som er adskilt. 
Vi er her fordi vi har hørt kallet fra vår Herre Jesus Kristus. 
Han vil at vi skal være ett. 
La oss derfor nå være stille og tenke over hvilken skyld vi har i at vi er splittet.
STILLHET TIL SELVRANSAKELSE
BØNN:
L: Kjærlighetens Gud, mange ganger har vi misforstått Åndens ulike gaver.
Våre kirker er smertelig splittet i seg selv og fra hverandre.
Det er murer mellom oss, og vi er ofte tilfreds med å leve i hvert vårt rom.
A: Tilgi oss Gud, led oss til en sann anger,
og gi oss glede over at vi har fellesskap med hverandre.
L: Vårt kristne vitnesbyrd blir ødelagt når vi ikke kan stå samlet om Kristus.
Vi makter ikke å leve ut det mål av fellesskap som du allerede har gitt oss;
vi våger ikke å akseptere hverandres uttrykk for troen;
vi bryr oss ikke om splittelsen mellom kristne
eller lidelsen og urettferdigheten i verden, og vi er ofte selvtilfredse.
A: Tilgi oss Gud, led oss til en sann anger,
og gi oss glede over at vi har fellesskap med hverandre.
L: Hellige, treenige Gud, du som er én, gi oss, som fremdeles er atskilt,
å hungre og tørste etter fellesskap i tro og liv og kristent vitnesbyrd.
La oss ikke hvile før vi vokser sammen i den enhet som Kristus ba om for oss som tror på ham.
A: Tilgi oss Gud, led oss til en sann anger,
og gi oss glede over at vi har fellesskap med hverandre.
ORD OM TILGIVELSE:
L: Måtte Gud, den allmektige, vise oss nåde og tilgi oss når vi har gått gale veier.
Måtte han styrke oss i alle våre anstrengelser for at kirkens enhet skal bli synlig
ved vår Herre Jesus Kristus i Den Hellige Ånds kraft.
A: Amen.

C
BØNN
Fri eller fast formulert bønn, bibelord eller salme/sang.  
STILLHET TIL SELVRANSAKELSE
BEKJENNELSE
A: Hellige Gud, himmelske Far. Se i nåde til meg, syndige menneske,
som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, ved unnlatelser og forsømmelser,
og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld,
ha langmodighet med meg. Tilgi meg alle mine synder og gi meg å frykte og elske deg alene.
ORD OM TILGIVELSE:
L: Han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. 
Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom.
 
5. SALME/SANG
Etter syndstilgivelsen kan eventuelt en bibelsk salme synges, eller:
Du omgir meg på alle sider
Herre jeg ser på berget hist
Jesus det eneste, helligste, reneste
Herren skal stride for dere
Klippe du som brast for meg
Som en hjort lengter etter vann
Å, kor djup er Herrens nåde

Del II FORKYNNELSE AV GUDS ORD


6. TEKSTLESNINGER

Her velges to eller tre tekster fra ulike deler av Bibelen.
Tekstleserne bør komme fra ulike trossamfunn.
Deretter kan eventuelt følge korsang, solosang eller annet.

7. ANDAKT/MEDITASJON/VITNESBYRD
Eventuelt etterfulgt av instrumentalmusikk til ettertanke, 
gjerne en melodi som menigheten kjenner teksten til. 
      

8. TROSBEKJENNELSE
Menigheten reiser seg.
Her fremsies eller synges én av følgende:

            Den apostoliske trosbekjennelse
            Den nikenske trosbekjennelse
            Kristushymnen i Fil 2,6-11
            En trosbekjennelsessalme, for eksempel:
            Alene Gud i himmerik
            O store Gud vi lover deg
            Vi fryder oss av hjertets grunn
            Vi tror på Gud, som himmel, jord

9. FREDSHILSEN
Menigheten blir stående.
Én av følgende hilsener kan brukes:

           A
L: Kristus er vår fred. Herrens fred være med dere alltid.
M: Herrens fred være med deg.
L: La oss gi hverandre et tegn på forsoning og fred.
Her kan en veksle håndtrykk med dem som står nærmest omkring, og si:
            "Fred være med deg", "Guds fred" eller "Nåde og fred".
           B
L: La oss ønske Herren velkommen når han tar inn hos oss.
            Gjennom fredshilsenen feirer vi vår enhet i Kristi kjærlighet,
            for i ham er vi ett legeme.
Her kan en veksle håndtrykk med dem som står nærmest omkring, og si:
            "Fred være med deg", "Guds fred" eller "Nåde og fred".
           C
L: Herre Jesus Kristus, du som sa til dine apostler: "Fred etterlater jeg dere,
            min fred gir jeg dere," se ikke på våre synder, men på din kirkes tro,
            og gi den etter din vilje fred og enhet - du som råder fra evighet og til evighet.
M: Amen.
L: Herrens fred være med dere.
M: Og med din ånd.
L: Hils hverandre med fredens tegn.
Her kan en veksle håndtrykk med dem som står nærmest omkring, og si:
"Fred være med deg", "Guds fred" eller "Nåde og fred".
           D
L: Kristus er vår fred. Vi er lemmer på hans legeme.
            Vi som er forsonet med Gud og har fred med ham,
            er kalt til et liv i forsoning med hverandre.
Jesus sier: "Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre.
            Som jeg har elsket dere skal dere elske hverandre".
La oss derfor, som et tegn på den innbyrdes kjærlighet Herren kaller oss til,
            hilse hverandre med "Guds fred"
Her kan en veksle håndtrykk med dem som står nærmest omkring og si:
            "Fred være med deg", "Guds fred" eller "Nåde og fred".

Del lll TAKK OG FORBØNN


10. OFFERGAVE
Menigheten setter seg.
Offeret kan tas opp i benkeradene eller ved å gå frem til eller rundt alteret.
Hvis offeret taes opp i benkeradene, setter menigheten seg.
Følgende salmer/sanger anbefales under ofringen:

Alt for Jesu fot jeg legger
Deg å få skode
Dine løfter er mange
Dyraste Jesus
Gud, du er rik
Herre, takk for dine gaver
Hva skal jeg gi til min Frelser
Stor er din trofasthet
Ta mine hender
Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
Å, kor djup er Herrens nåde
Her kan følge korsang, solo, duett, instrumentalmusikk eller annet.

11. FORBØNN
Frie og/eller fast formulerte bønner ved representanter for forskjellige trossamfunn.
Mellom bønneleddene kan synges:

            Kyrie
            O Gud, hør min bønn
            Vær meg nær, o Gud
Forbønnen avsluttes med Herrens bønn.

Del lV LOVPRISNING OG VELSIGNELSE


12. SALME/SANG

            Forslag til salmer/sanger:
            Brødre og søstre, vi skilles nå ad
            Den dag du gav oss, er til ende
            Du omgir meg på alle sider
            Sammen for Guds ansikt
            Ære til Guds Lam

13. VELSIGNELSEN

Menigheten reiser seg.
Ulike velsignelsestekster kan benyttes

4 Mos 6,24-26
2 Kor 13,13
Fil 4,7
Fil 4,19
Fil 4,23
1 Tess 5,23-24
1 Tess 5,28
Hebr 13,20-21
Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.
Velsign oss, Gud Fader, velsign oss, Guds Sønn, velsign oss, Guds Hellige Ånd. Amen.

Ved eventuelt postludium setter forsamlingen seg.

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no