Ordning for festgudstjeneste

Økumenisk huskeregel: Ved økumeniske gudstjenester er det viktig å synliggjøre mangfoldet av kristne trossamfunn som deltar. Flest mulig bør derfor bidra aktivt i gudstjenesten.

Denne ordningen for økumenisk festgudstjeneste ble utarbeidet i 1995 av et utvalg i Norges Kristne Råd, og er del av heftet "Økumeniske gudstjenester".

Gudstjenesten består av fire hovedbolker:
I Tilbedelse og bønn (leddene 1-5)
II Forkynnelse av Guds ord (6-10)
III Takk og forbønn (11-14)
IV Lovprisning og velsignelse (15-17)

Gudstjenesteleder (L), menighet (M) og alle (A)Del l TILBEDELSE OG BØNN


1. INNGANGSPROSESJON

Alle som skal medvirke i gudstjenesten deltar i prosesjonen og går frem og sitter samlet foran. Dette gjøres for å synliggjøre at vi er kommet sammen fra ulike kristne arbeidslag for å feire gudstjeneste sammen. Prosesjonen kan ledes av et kors for å synliggjøre at vi alle samles bak korset som kristne søsken. Prosesjonen ledsages av musikk og/eller sang (orgel, korps, kor og annet).

2.  INNGANGSSANG/SALME
Forslag til salmer/sanger:

Deg være ære
Hellig, hellig, hellig
Himlens konge vil vi prise
Kom, tilbe med fryd
Lov Jesu namn og herredom
Lovsyng vår Herre
Store Gud vi lover deg
Syng for Herren hele verden
Vi priser deg, Gud, for din kjærlighet stor

3. HILSEN/VELKOMSTORD
Vertsmenigheten hilser forsamlingen velkommen med et ord fra Bibelen.              
Forslag til bibelord
1 Krøn 16,34-35
Sal 105,1-2
Jes 57,15
Hab 2,20
1 Kor 1,3
Fil 1,2
Jud 25
Eventuelle kunngjøringer om gudstjenestens gang eller påfølgende 
arrangementer som ikke er skrevet i et program, kan følge her.  
 

4. BØNN TIL INNLEDNING

Her kan benyttes en fritt formulert bønn, stille bønn eller en av følgende bønner:
A
Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ild,
du som gjennom de mangfoldige tungemål samlet alle folkeslag til troens enhet.
Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved Den Hellige Ånd.
Gi oss at vi ved din Ånd kan glede oss over det som er rett,
og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen.  
B
Vi takker deg, himmelske Far, fordi du av din store godhet har gitt oss
ditt hellige Ord og ved det samler din kristne kirke også her hos oss.
Vi ber deg: Gi oss din Hellige Ånd, så vi tar ditt ord til oss
og lever etter det og alltid vokser i tro, håp og kjærlighet
og så blir evig salige, ved din Sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.   
   
5. VEKSELLESNING
Veksellesning eller sang/lesning fra Salmenes bok etter en tidebønnsordning.
For veksellesning: Se Det Norske Bibelselskaps utgave av Salmenes bok 
til liturgisk bruk.
Forslag til bibelske salmer:

Sal 33, 47, 103, 104,24ff, 113, 118, 136


Del ll. FORKYNNELSE AV GUDS ORD


6. TEKSTLESNINGER

fra Det gamle og Det nye testamente.  
Tekstlesningene kan følge kirkeåret eller være knyttet til tema for gudstjenesten.
Her kan følge korsang, solo, duett, instrumentalmusikk eller annet.


7. SALME/SANG
Forslag til salmer/sanger:
Dype, stille, sterke, milde
Herre, samle du oss alle
Jesus Frelser, vi er her
Kom, Frelsar, kom inn
Kom, Hellig Ånd med skapermakt 
La meg få høre om Jesus
O Jesus, åpne du mitt øye
Som spede barnet drikk si mjølk
Ånd fra himlen

8. PREKEN/VITNESBYRD

9. LOVSANG

Menigheten reiser seg.
Forslag til lovsanger:

Alene Gud i himmerik
Evige Gud, vi tilber deg 
 Fyll hele jorden med lovsang
Halleluja, våre hjerter åpner vi
Store Gud, vi lover deg
Vi priser deg, Gud, for din kjærlighet stor

10. TROSBEKJENNELSE 
Menigheten blir stående.
Her fremsies eller synges en av følgende:

Den apostoliske  trosbekjennelse
Den nikenske trosbekjennelse
Kristushymnen i Fil 2,6-11
eller trosbekjennelsessalme, for eksempel:
Alene Gud i himmerik
O store Gud, vi lover deg
Vi fryder oss av hjertets grunn
Vi tror på Gud, som himmel, jord

Del lll. TAKK OG FORBØNN  


11. TAKK FOR OG BØNN OM ÅNDENS ENHET
Menigheten blir stående.
Her kan for eksempel brukes en av følgende bønner:

A
Himmelske Far, du har sagt oss
at der er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme,
at der er forskjellige tjenester, men Herren er den samme,
at der er forskjellig slags virksomhet, men det er den samme Gud
som virker alt i alle, 
og at Ånden ytrer seg hos hver enkelt slik det tjener det felles beste.
Vi takker deg, Gud, for mangfoldet i din kirkes tjenester og vitnesbyrd.
Gi oss romslighet til å favne dette rike fellesskap,
og la din kirke gjenspeile det overveldende livets mangfold
som utgår fra vår Herre, Jesus Kristus. Amen.  
B
Hellige, treenige Gud, du som har kalt oss ut av mørket 
og inn i ditt underfulle lys, 
for å være et hellig folk som forkynner dine storverk,
vi kommer frem for ditt ansikt og ber om at du som er så rik på herlighet, 
må styrke oss med din kraft og din Ånd,
så Kristus ved troen kan bo i våre hjerter,
og vi kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet.
Gi at vi sammen med alle dine barn kan bli i stand 
til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, 
ja, kjenne hele Kristi kjærlighet, som er mer enn noen kan fatte,
og bli fylt til din fylde. Amen.

12. FREDSHILSEN 
Menigheten blir stående.
Én av de følgende hilsener kan brukes:

A
L: Kristus er vår fred. Herrens fred være med dere alltid.
M: Herrens fred være med deg. 
L: La oss gi hverandre et tegn på forsoning og fred.
Her kan en veksle håndtrykk med dem som står nærmest omkring, og si:
"Fred være med deg", "Guds fred" eller "Nåde og fred".
B
L: La oss ønske Herren velkommen når han tar inn hos oss.
Gjennom fredshilsenen feirer vi vår enhet i Kristi kjærlighet, 
 for i ham er vi ett legeme.
Her kan en veksle håndtrykk med dem som står nærmest omkring, og si:
"Fred være med deg", "Guds fred" eller "Nåde og fred".
C
L: Herre Jesus Kristus, du som sa til dine apostler: "Fred etterlater jeg dere, 
 min fred gir jeg dere," se ikke på våre synder, men på din kirkes tro,
og gi den etter din vilje fred og enhet - du som råder fra evighet og til evighet.
M: Amen.
L: Herrens fred være med dere.
M: Og med din ånd
L: Hils hverandre med fredens tegn.
Her kan en veksle håndtrykk med dem som står nærmest omkring, og si:
"Fred være med deg", "Guds fred" eller "Nåde og fred".
D
L: Kristus er vår fred. Vi er lemmer på hans legeme. 
Vi som er forsonet med Gud og har fred med ham, 
er kalt til et liv i forsoning med hverandre.
Jesus sier: "Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre.
Som jeg har elsket dere skal dere elske hverandre". 
La oss derfor, som et tegn på den innbyrdes kjærlighet Herren kaller oss til,
hilse hverandre med "Guds fred".  
Her kan en veksle håndtrykk med dem som står nærmest omkring, og si:
"Fred være med deg", "Guds fred" eller "Nåde og fred".

13. OFFERGAVE
Menigheten setter seg.
Offeret kan tas opp i benkeradene eller ved å gå frem til eller rundt alteret.
Følgende salmer/sanger anbefales under ofringen:

Alt for Jesu fot jeg legger
Deg å få skode
Dine løfter er mange
Dyraste Jesus
Gud, du er rik
Herre, takk for dine gaver
Hva skal jeg gi til min Frelser
Stor er din trofasthet
Ta mine hender
Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
Å, kor djup er Herrens nåde
Her kan følge korsang, solo, duett, instrumentalmusikk eller annet. 
Offerhandlingen avsluttes med takkebønn.


14. TAKK OG FORBØNN

Frie og/eller fast formulerte bønner ved representanter for forskjellige trossamfunn.
Mellom bønneleddene kan menigheten synge:

Kyrie
Vær meg nær, o Gud
Å Gud, hør vår bønn

Forbønnen avsluttes med
Herrens bønn.

Del lV LOVPRISNING OG VELSIGNELSE


15. SANG/SALME
med takk- og lovprisningspreg 
Menigheten reiser seg.
En av følgende sanger/salmer foreslås:

Din rikssak, Jesus, være skal
Guds menighet er jordens største under
I Krist er ikkje aust og vest
Jesus skal rå så vidt som sol
Navnet Jesus blekner aldri
Nå la oss takke Gud
Reis deg, Guds menighet
Rop det ut med hjertets jubel
Salige visshet: Jesus er min

16. VELSIGNELSEN
Menigheten blir stående.
Ulike velsignelsestekster kan benyttes:

4 Mos 6,24-26
2 Kor 13,13
Fil 4,7
Fil 4,19
Fil 4,23
Tess 5,23-24
1 Tess 5,28
Hebr 13,20-21 
Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv.  
Velsign oss, Gud Fader, velsign oss, Guds Sønn, velsign oss, Guds Hellige Ånd.

17. AVSLUTNINGSSALME
Et av følgende alternativer kan velges:
a) De medvirkende går samlet ut i prosesjon, forsamlingen kan eventuelt følge etter, mens utgangssalme synges:
Fremad, Kristi hærmenn (Fremad Guds soldater)
La oss vandre i lyset
O hur saligt att få vandra
b) Menigheten blir stående.
Gudstjenesten avsluttes med en av følgende salmer:

Brødre og søstre, vi skilles nå ad
Kom, la oss kjærlig vandre 
Velsigna band som bind
Ved eventuelt postludium setter forsamlingen seg.

 


Noter:
1)  fra Messebok for Den katolske kirke  s 845
2)  Fra Den norske kirkes gudstjenestebok  s 171
3)  Fritt etter Bønnebok for Den katolske kirke  s 296
4)  Fra Porvoo-gudstjenesten  s 6 og 20

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no