Ekteskapsloven: Vigselsmann og tjenestedistrikt

 

Spørsmålet om hvor en forstander i registrert trossamfunn kan foreta vigsler etter ekteskapsloven har vært gjenstand for oppmerksomhet etter at innholdet i Barne- og likestillings-departementets rundskriv Q-20/2008 ble kjent.

Rundskrivet inneholder ikke noe nytt når det gjelder dette punkt. Prest/forstander har ikke anledning til å foreta vigsler utenfor det tjenestedistrikt som er oppgitt i forbindelse med registreringen av trossamfunnet hos Fylkesmannen eller ved melding om tilsetting av prest/ forstander i trossamfunn.

For trossamfunn med flere menigheter som er registrert sentralt ved ett fylkesmannsembete representerer dette ikke noe stort problem. Prester i dette trossamfunnet kan foreta vigsler over hele landet dersom trossamfunnet ikke har meldt noe annet til Fylkesmannen  

For fellesskap av menigheter der hver menighet er registrert som ett trossamfunn (eks. Pinsebevegelsen i Norge) stiller saken seg annerledes. Da er forstanderens vigselskompetanse geografisk begrenset av det tjenestedistrikt som er angitt i trossamfunnets registreringsmelding eller oppgitt i forbindelse med melding om tilsetting av forstander.


Tjenestedistrikt er bestemmende for vigselsmanns stedlige kompetanse

Departementets fortolkning av trossamfunnsloven på dette punkt bygger i alt vesentlig Norsk Lovkommentar som for trossamfunnslovens del er behandlet av tidl. eksp.sjef i Kirke-avdelingen, Ole Hermann Fisknes:

”I de registrerte trossamfunn vil tjenestedistriktet ofte falle sammen med menighetens grenser, men disse kan være trukket på høyst ulik måte. Trossamfunn med meget lavt medlemstall kan tenkes å utgjøre en menighet som omfatter hele landet. Da vil presten eller forstanderen kunne utføre vigsler over alt i Norge.

Det er det tjenestedistrikt som er oppgitt i registreringsmeldingen etter §14 som er bestemmende for vedkommendes stedlige kompetanse.

Det er verdt å merke seg at når menighetene i et landsomfattende kirkesamfunn, som f.eks. pinsevennene, blir registrert hver for seg, vil hver enkelt menighet være et trossamfunn, og dermed kan forstanderen i en pinsemenighet ikke utføre offentlige gjøremål i en annen pinsemenighet selv om den ligger innenfor tjenestedistriktet. En person kan ikke godkjennes som prest eller forstander i flere trossamfunn, bl.a. fordi vedkommende vil være medlem i trossamfunnet."


Frikirkelige "foreningskirker"
Fisknes sin beskrivelse av grenser må sees i lys av den forståelse av geografiske menighetsgrenser som ligger til grunn for Den norske kirke. Frikirkeligheten fremstår som det enkelte vil beskrive som ”foreningskirker”. Geografiske menighetsgrenser er i hovedsak et fremmed begrep. Tilhørighet til menigheten defineres ikke av bosted.  Det dreier seg om faktisk medlemskap basert på innmelding. Man skifter ikke automatisk menighetstilhørighet dersom man flytter til en annen kommune.

Et trossamfunn kan derfor ha medlemmer bosatt i mange kommuner utover hele landet. Dersom menigheten vil sikre seg at presten/forstanderen kan betjene medlemmene som vigselsmann der medlemmene er bosatt, må menighetens tjenestedistrikt og forstanderens tjenestedistrikt defineres som hele landet.

Det er ikke noe problem å endre dette ved å sende en endringsmelding til Fylkesmannen der man er registrert. Meldingen kan gjerne vise til det antall kommuner man har medlemmer og evt. spredningen av disse utover landet f.eks. fordelt på fylker.


Vigselsprotokoll følger vigselmann

Vigselen skal føres inn i vigselsprotokollen i den menigheten vigsleren er registrert som prest/forstander og ikke i den menighet som eksempelvis ved utleie eller –lån har stilt sitt menighetshus/kirkebygg til disposisjon for vigselen.

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no