Trossamfunnsloven: Barn og tilhørighet

Barn og tilhørighet til trossamfunn

 

1. Barns tilhørighet fra fødselen av

Bestemmelsene i Trossamfunnsloven § 5 om barns tilhørighet til trossamfunn fra fødselen av og bestemmelser i Lov om Den norske kirke (Kirkeloven) § 3 er ikke sammenfallende. Uvitenhet om dette forhold bidrar til misforståelser som kan unngås dersom man tar de forholdsregler som er nødvendige.

Hovedreglene i Trossamfunnslovens § 5 er

  • Barn av gifte foreldre hører fra fødselen av til samme trossamfunn som foreldrene.
  • Hører foreldrene til forskjellige trossamfunn utenfor Den norske kirke, avgjør de i fellesskap om barnet skal tilhøre et trossamfunn og i tilfelle hvilket.
  • Er foreldrene ugifte hører barnet fra fødselen av til det trossamfunn moren eventuelt tilhører.


Når en forelder tilhører Den norske kirke

Kirkelovens § 3
fastslår at dersom én av foreldrene tilhører Den norske kirke (Dnk), hører barnet fra fødselen til Dnk. Denne bestemmelsen gir medlemmer av Dnk ”forkjørsrett” i spørsmålet om hvilket trossamfunn barnet fra fødselen av skal høre til dersom en av foreldrene tilhører denne kirke. Kirkeloven har heller ingen egne bestemmelse om bestemmelser om barnets kirketilhørighet dersom foreldrene er ugifte, slik trossamfunnsloven har (jfr. pkt 3. ovenfor).

Uvitenhet om forskjellen i lovbestemmelsene om hvilket trossamfunn barn hører til fra fødselen av kan føre til misforståelser og uheldige situasjoner. Foreldre der den ene er medlem av Dnk og den andre har medlemskap i en frikirke deltar for eksempel begge aktivt i denne frikirke. Barnet blir enten døpt eller velsignet i denne kirken og både foreldre og menighet regner dermed barnet som tilhørende denne. Men slik er det altså ikke med mindre man innretter seg etter den 2. setning i Kirkelovens § 3.2.ledd:

"Hvis en av foreldrene ikke er medlem av Den norske kirke, kan de melde fra til kirke-bokføreren at barnet ikke skal anses å høre inn under denne."

Det betyr at slike misforståelser enkelt kan unngås ved å sende en melding til menighetskontoret i Dnk om at barnet ikke skal høre til Dnk. Skjema for å sende melding om barns tilhørighet til Dnk finner du her.


2. Når foreldrene melder seg ut av eller inn i trossamfunn.

Når foreldre melder seg ut av eller inn i trossamfunn kan det få konsekvenser for barns tilhørighet til trossamfunn. Hovedregelen i Trossamfunnslovens §6 er at når begge foreldrene ikke er medlem av Dnk kan de sammen melde barnet ut og inn av trossamfunn så lenge barnet er under 15 år. Den samme rett har en forelder som har eneansvar for barnet. Når barnet er fylt 12 år, skal dets mening bli hørt, jfr. Trossamfunnsloven § 6 og Barneloven § 31

Dersom en av foreldrene tilhører Dnk kan ikke den andre melde barna ut av denne. Da kommer Kirkelovens § 3.2.ledd til anvendelse. Det betyr at foreldrene i fellesskap må melde fra til kirkebokføreren i Dnk at barnet ikke lenger skal regnes som tilhørende eller medlem i Dnk. Da kan samme skjema som nevnt ovenfor benyttes.

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no