Trossamfunnsloven: Om medlemskap

Lovparagrafene
Lovbestemmelsene om medlemskap i trossamfunn finnes i Trossamfunnslovens §§ 3 – 11. Disse paragrafene sier noe om hvem som fastsetter vilkår for medlemskap i et trossamfunn, hvem som har myndighet til fatte beslutning om ut- og innmelding i trossamfunn, hvem som ikke kan bli medlem i trossamfunnslovens forstand, fastsetter regler for barns tilhørighet til trossamfunn og hvilke plikter prest/forstander i trossamfunnet har ved ut- og innmeldinger.

NB! Når vi her taler om medlemskap i trossamfunn mener vi tilskuddsberettiget medlem i trossamfunnslovens forstand; - et medlem trossamfunnet kan kreve utbetalt offentlige tilskudd for. 


1.     Hvem bestemmer vilkårene for medlemskap?

Det er trossamfunnet selv som fastsetter både vilkår for medlemskap og prosedyrer for innmelding i trossamfunnet(§ 7). Trossamfunnet har rett til å avvise personer som søker medlemskap dersom disse ikke oppfyller vilkårene for medlemskap eller dersom de av annen grunn er uønsket som medlem. Det er ingen  menneskerett å tilhøre et trossamfunn. 


2.     Hvem kan fatte beslutning om inn- og utmelding i trosamfunn

Norske statsborgere som har fylt 15 år kan melde seg ut av og inn i trossamfunn etter eget ønske. Jfr. § 3 og § 7
Se eget avsnitt om Barn og tilhørighet til trossamfunn.


3.     Hvem kan ikke bli medlem av norsk trossamfunn?

§ 7 i Trossamfunnsloven setter grenser for hvem som kan bli medlem i norsk trossamfunn etter trossamfunnslovens begrep om medlemskap.

·                Personer som ikke er norske statsborgere og samtidig har bosted i utlandet, kan ikke bli medlem i trossamfunn registrert i Norge.

 

·               Utenlandske statsborgere som har fått tildelt D-nummer av Sentralkontoret for Folkeregistrering, kan ikke regnes som medlemmer av norsk trossamfunn etter trossamfunnsloven.

D-nummer er spesielle nummer for utenlandske statsborgere som av ulike grunner bare skal være kortere tid i Norge(vanligvis under 6 måneder) og brukes som identifikasjon i forhold til offentlige myndigheter, finansinstitusjoner mv. på samme måte som fullt fødsels- og personnummer. Borgere fra nordiske land som kommer uten familien får også vanligvis tildelt et D-nummer.

 

·                Personer som er medlem av et trossamfunn kan ikke melde seg inn i annet trossamfunn før vedkommende har meldt seg ut av det første enten dette er Dnk eller et annet trossamfunn. I flg. Trosssamfunnslovens § 8 er det ikke tillat å ha medlemskap i to forskjellige norske trossamfunn.

Enkelte trossamfunn gir personer med medlemskap i et annet trossamfunn mulighet til å delta i menighetsfellesskapet med fulle rettigheter som medlem. Det er viktig å påpeke at disse ikke anses som medlem i trossamfunnet i trossamfunnslovens forstand. Det kan derfor ikke kreves utbetaling av offentlige tilskudd for slike medlemmer. De trossamfunn som praktiserer denne form for tilknytning til menigheten har egne regler og rutiner for hvordan dette håndteres.


4.     Bestemmelser om inn- og utmelding i trossamfunn

§ 9 i Trossamfunnsloven omhandler de forpliktelser enkeltpersoner og prester og forstandere i trossamfunn har i forbindelse med inn- og utmelding av trossamfunn.

  • Det er trossamfunnet selv som fastsetter både vilkår for medlemsskap (§ 7) og prosedyrer for innmelding i trossamfunnet.
  • Innmeldingen skjer skriftlig eller ved personlig fremmøte.
  • Prest/forstander i registrert trossamfunn har plikt til å undersøke om vilkårene for medlemskap i norsk trossamfunn etter trossamfunnsloven er til stede. Han skal så langt det er mulig ha bekreftelse på utmeldelse av annet trossamfunn dersom vedkommende har slikt medlemskap.

Mange har medlemskap i et trossamfunn fordi de som barn ble innmeldt i trossamfunnet sammen med en av eller begge foreldrene. Disse er ofte ikke klar over at de etter norsk lov allerede er innmeldt i et trossamfunn og derfor må melde seg ut av dette før tilslutning til nytt trossamfunn. Derfor bør prest/forstander spørre personer som oppgir at de ikke tilhører noe trossamfunn om foreldrene tilhørte et trossamfunn og be vedkommende undersøke om han eller hun er registrert som medlem der.

Personvernloven gir ikke adgang til å kreve informasjon verken om foreldrenes eller medlemskapssøkerens tidligere trossamfunnstilhørighet. Man kan altså ikke kreve fremlagt attest om utmelding fra annet trossamfunn. Derfor bør prest/forstander ta opp problemstillingen og gjøre oppmerksom på forbudet mot dobbeltmedlemsskap i trossamfunnslovens § 8. Det nye medlemmet må bekrefte med signatur på innmeldingsattesten at det ikke foreligger medlemskap i annet trossamfunn. Det er den eneste måten forstander prest kan oppfylle sin forpliktelse etter trossamfunnslovens § 9   til å sikre at vilkårene for medlemskap er til stede.

Dersom det nye medlemmet selv fremlegger attest om utmelding fra annet trossamfunn, kan innmeldingen inneholde et avkryssingspunkt som bekrefter dette.

  • Utmeldingen skjer skriftlig eller ved personlig fremmøte.
  • Forstander/presten i trossamfunn, eller kirkebokføreren i Dnk dersom personen kommer derfra, er pliktig til å utstede en attest som bevitner utmeldelse av trossamfunnet. Jfr. Trossamfunnsloven § 9 og Kirkelovens § 3.8


Design by InBusiness | Powered by i-tools.no