Introduksjon

Introduksjon

Lov om ”Trudomssamfunn og ymist anna” ble vedtatt av Stortinget 13.juni 1969. Loven erstattet Dissenterloven av 27. juni 1891. Den første dissenterloven fikk vi i 1845. Den gav norske borgere rett til å etablere kristne trossamfunn utenfor statskirken. Loven innebar også en ett til å melde seg ut av statskirken uten å tilhøre noe annen kirke.

Den vesentligste endringen i trossamfunnsloven av 1969 er bestemmelsene om offentlige tilskudd til trossamfunn. Tidligere kunne medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke(Dnk) kreve et personlig fradrag i skatten tilsvarende den andel av personbeskatningen som gikk med til å finansiere Dnk. (”Dissenterskatten”).

Svakheten med denne ordningen var for det første at den kunne fungere som en oppmuntring til å melde seg ut av Dnk for å spare skatt. For det andre virket den diskriminerende i en forstand ved at myndighetene bidro til finansieringen av et kirkesamfunn over skatteseddelen, mens de andre trossamfunnene måtte samle inn alle midlene direkte fra medlemmene. Fra loven trådte i kraft i 1970 har de andre trossamfunnene fått de samme offentlige tilskudd pr medlem som Dnk, mens de personlige skattefradragene har opphørt.

Denne veilederen tar sikte på å gi en kort gjennomgang av Trossamfunnsloven og dens forskrifter. Målgruppen er forstandere, prester og andre med administrativt lederansvar i trossamfunn.

 

 

 

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no