VÅRE MEDLEMER

Norges Kristne Råd
Se listen av medlemssamfunn

NYHETSBREV

Nye Norges Kristne Råd
Flyktningenettverket
Global info

Beskyttelse pga religiøs forfølgelse

21.06.2007

Forfølgelse på grunn av religion må gi beskyttelse.


Uttalelse fra årsmøtet for Kirelig nettverk for integrering av flyktnigner og innvandrere 22.03.07.Kirkelig nettverk for integrering av flyktninger og innvandrere (Flyktningenettverket) uttrykker bekymring over norske myndigheters syn på religion som grunnlag for asyl i Norge.

1. Hva slags diskriminering og trakassering må mennesker tåle?
Flyktningenettverket uttrykker stor bekymring over de forhold norske myndigheter sender trosforfulgte og konvertitter med avslag på asylsøknad tilbake til. Utlendingsnemnda har i flere tilfeller lagt til grunn at en person som har fått avslag vil kunne møte ”trakassering og diskriminering” i hjemlandet på grunn av sin religiøse tilhørighet, men at dette ikke gir grunnlag for asyl. Å bli stengt ute fra arbeidsmarked og studier, å miste kontakt med familie, å oppleve trusler eller fysiske angrep, å få huset sitt påtent eller datteren sin antastet, er ting Flyktningenettverket erfarer skjer med trosforfulgte i land som Norge returnerer konvertitter og trosforfulgte til. Myndighetene i disse landene står av og til selv bak trakasseringen, ellers lukker de øynene når det skjer.

”Umenneskelig behandling” skal gi grunnlag for opphold i Norge. Flyktningenettverket etterlyser en mer presis beskrivelse hos utlendingsforvaltningen av hvor grensa går for hva Norge ikke kan akseptere i forbindelse med retur av konvertitter og trosforfulgte.  

2. Religion er ikke en privatsak
Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda legger også i flere tilfeller til grunn at søkeren vil kunne risikere forfølgelse i hjemlandet dersom personen utøver sin religiøsitet i det offentlige rom. Utlendingsforvaltningen uttrykker at så lenge ”religionen forblir en privatsak”, vil ikke søkeren utsettes for forfølgelse. Flyktningenettverket mener at ingen kan forlange at religion skal være en privatsak. I den europeiske menneskerettighetskonvensjonen slås det fast at tanke-, samvittighets- og religionsfriheten også innebærer det å utøve sin religion offentlig. I tillegg vitner det om en lite kultursensitiv oppfatning av religion. I mange samfunn er religion noe man deler og som man har felles gjennom utøving, mer enn å bare være en privatsak eller tilslutning til en lære. Utlendingsforvaltningen legger til grunn at man må avstå fra å praktisere eller fortelle om sin tro offentlig for å unngå forfølgelse. Å be noen om å avstå fra å fortelle hva de tror på, er et klart brudd på ytringsfriheten.

Personer som risikerer forfølgelse og trakassering dersom de praktiserer sin religiøsitet i det offentlige rom, må ikke bes om å avstå fra sine rettigheter, men gis beskyttelse i Norge.

Flyktningenettverket ber med dette norske myndigheter om å:

  • I større grad tolke grov trakassering av konvertitter og trosforfulgte som umenneskelig behandling 
  • Respektere tros- og ytringsfriheten ved å gi beskyttelse til personer som risikerer forfølgelse pga sin trostilhørighet eller sin trosutøvels
  • Øke kunnskapen hos forvaltningen når det gjelder religion som grunnlag for asyl.


Deltakere i Kirkelig nettverk for integrering av flyktninger og innvandrere er:
Areopagos
Caritas/ Oslo Katolske Bispedømme
Den norske kirke
Det norske baptistsamfunn
Diakonhjemmet
Frelsesarmeen
Frikirkelig Studieforbund
Kristent Interkulturelt Arbeid
Kirkens Bymisjon
KA - Kirkelig Interesse og Arbeidsgiverorganisasjon.
Kirkens Nødhjelp
Metodistkirken
Norges Kristelige Studentforbund
Pinsebevegelsen i Norge
Stiftelsen Betanien
Syvendedags Adventistforbundet

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no