Om Norges Kristne Råd

Grunnlagsdokument for Norges Kristne Råd, basert på vedtektene, behandlet av rådsmøtet 2007 og endelig vedtatt av NKRs styre 31.05.07

 

NORGES KRISTNE RÅD –

HVORDAN FORSTÅR VI OSS SELV – HVEM ER VI OG HVA VIL VI?

 

INSPIRERT AV JESU BØNN ”MÅ DE ALLE VÆRE ETT!” ER NORGES KRISTNE RÅD:

 

§        ET MØTESTED FOR KRISTNE KIRKER OG

TROSSAMFUNN

 

NKR som møtested skaper rom for dialog og samhandling og bygger fellesskap.  Medlemmene gjenkjenner egen tradisjon i mangfoldet og møtet med de andre utfordrer egen tradisjon.  Det er et sted for deling av det gode alle bærer med seg og feiring av det vi har felles.  Det er et sted for å bygge fellesskapet, noen ganger også med smerte over det som skiller.

 

Når verden blir mindre blir mangfoldet tydeligere, også blant kristne kirker og trossamfunn.  Mangfold øker behov for å tydeliggjøre egen identitet.  Enhet og fellesskap er del av identiteten vi har som kristne kirker og trossamfunn. Dette er noe NKR som fellesskap minner sine medlemssamfunn om.

 

NKR bygger fellesskap mellom kristne kirker og trossamfunn.

 

§        EN ARENA FOR Å BYGGE GJENSIDIG FORSTÅELSE OG RESPEKT OG ET REDSKAP FOR SAMHANDLING I KIRKE OG SAMFUNN.

 

NKR bygger relasjoner mellom kristne kirker og trossamfunn gjennom arbeid med spiritualitet, den teologiske samtalen, gjennom arbeid med kirkens utfordringer i samfunnet og gjennom det religionspolitiske arbeid med rammevilkår for kirkene i samfunnet.  Slik legges grunnlag for felles opptreden i det offentlige rom, både gjennom felles uttalelser, felles handlinger og kontakt med offentlige myndigheter. Slik skapes oppmerksomhet om de saker som rådet er opptatt av og rådet blir en tydelig aktør i samfunnet.

 

NKR legger til rette for dialogen mellom medlemssamfunnene, skaper grunnlag for og er redskap for felles opptreden i det offentlige rom.

 

Samarbeid mellom menigheter fra ulike kirkesamfunn skjer først og fremst på lokalt initiativ.   Et nasjonalt organ som NKR kan stimulere til lokal samhandling og fellesskap.  Det skjer både tematisk, sammen med økumenisk baserte spesialorganisasjoner, gjennom metodeutvikling og kompetansebygging og gjennom spesielle økumeniske markeringer

 

NKR stimulerer den lokale økumeniske samhandlingen.

 

NKR er et nasjonalt ledd i den globale økumeniske bevegelse.  NKR favner alle kirkelige tradisjoner i Norge og ønsker å stimulere til liknende bredde i de økumeniske nettverkene vi er del av.  Sammen med de nettverkene som medlemssamfunnene har og de spesialiserte økumeniske organisasjonene deltar NKR også internasjonalt der hvor bred økumenisk samhandling er ønskelig.

 

NKR hører til den verdensvide økumeniske bevegelse og bidrar til bred økumenisk samhandling

 

§        EN SERVICEORGANISASJON FOR KRISTNE KIRKER OG TROSSAMFUNN

 

NKR bistår medlemssamfunnene og deres lokale menigheter med råd i forvaltningssaker og andre spørsmål knyttet til deres funksjon som trossamfunn og yter service og gir veiledning i spørsmål knyttet til trossamfunnsloven og andre relevante lover knyttet til medlemssamfunnenes funksjon som trossamfunn. 

 

NKR yter tjenester overfor sine medlemssamfunn.

 

NKR har sine egne tiltak og aktiviteter enten i form av løpende oppgaver og programarbeid eller avgrensede prosjekter.

NKR tilhører et nettverk av samarbeidspartnere og henter impulser og oppgaver fra dette

NKR har rom for fleksibilitet som gir anledning til å besvare utfordringer som springer ut av aktuelle situasjoner og hendelser.

 

 

HVA GJØR VI?

 

HANDLINGSPLAN UT FRA MÅLSETTINGENE BEHANDLET AV RÅDSMØTET 2007

 

MÅLSETTINGER FOR PERIODEN RÅDSMØTE 2007 TIL RÅDSMØTE 2009

 

NKR vil styrke medlemssamfunnenes eierskap til en felles økumenisk agenda i Norge ved å tydeliggjøre sammenhengen mellom NKRs overordnede målsetting og de ulike aktiviteter og prosjekter.

 

Gjennom en slik målsetting knytter vi NKRs selvforståelse som et fellesskap av kristne kirker og trossamfunn i arbeid for enhet sammen med våre felles konkrete handlinger.  Vi vil møte organisasjonens mange utfordringer med spørsmålet om hva det er som fremmer og bærer vitnesbyrdet om den enheten som vi er gitt og hvor vi som organisasjon ”utgjør forskjellen” ved at det er NKR som setter i verk tiltak.  De følgende målsettinger og tiltak skal derfor prøves mot det overordnede målet om styrket eierskap til det som gjør enheten synlig.

 

1.     Synliggjøre et bredt kirkelig fellesskap i Norge ved å inspirere til lokaltog nasjonalt felleskirkelig samarbeid og knytte dette til den globale/universelle kirke gjennom våre internasjonale samarbeidsrelasjoner”.

 

Eksempler på saker som vil ha oppmerksomhet er integrering av flyktninger og innvandrere, kontakt med migrantkirkene, felleskirkelige merkedager og tiltak, deltakelse i interreligiøse kontakter og felles handling og arbeid med tema som knytter sammen felleskirkelig arbeid lokalt og global som f.eks Global Info og arbeidet med hiv og aids.

 

2.     Øke kjennskap til og styrke respekt for hverandre gjennom arbeid med økumenisk teologi og spiritualitet og spørsmål knyttet til hva det betyr å være kirke i dag.

 

Eksempler på saker som vil ha oppmerksomhet er Norsk Teologisk Samtaleforums (NTSF) arbeid med kirkeforståelse, retreater for ledere i medlemssamfunnene, Kirkeledermøtene og oppfølging av saker fra den økumeniske bevegelse.

 

3.     Sikre gode rammevilkår for medlemssamfunnene gjennom det religionspolitiske arbeidet og videreutvikle NKR som en tjenlig serviceorganisasjon.

 

Eksempler på saker som vil ha oppmerksomhet er medlemsregistrering, momskompensasjon, stat-kirkesaken med mer. Videre vil det utvikles web-basert veiledningsmateriell om trossamfunnsloven med forskrifter og rundskriv.

 

4.     Løpende å identifisere og arbeide med aktuelle tema i samfunnet der kirkene kan handle og tale samlet.

 

Eksempler på saker som vil ha oppmerksomhet er stat-kirke, felles ekteskapslov, bioteknologilov, formålsparagraf for skole og barnehage, religionsfrihet og aktuelle sosialetiske spørsmål som f.eks miljøvern, men det kan også være avgrensede utfordringer som tar form av prosjekter av kortere eller lengre varighet.

 

5.     Videreutvikle organisasjonen særlig med henblikk på ungdoms deltakelse og eierskap, likestilling mellom kjønnene og gjennomføre en evaluering av arbeidet innen rådsmøtet 09.

 

Eksempler på saker som vil ha oppmerksomhet er forslag om vedtektsendringer som sikrer ungdoms deltakelse i rådets besluttende organer, utarbeiding av en likestillingsplan og en gjennomgang av arbeidet gjennom en evaluering.

 

 

 

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no