Vedtekter

Vedtekter for Norges Kristne Råd

Vedtatt på konstituerende Rådsmøte 31. mars 2006.
Endret i Rådsmøte 24.-25.mars 2009.

Last ned vedtektene i pdf-format her.


§ 1  Rådets fundament
NKR er et fellesskap av kristne kirker og trossamfunn i Norge som har Bibelen som kilde, og som tilber og bekjenner én Gud – Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd – som skaper, frelser og livgiver.

§ 2   Rådets formål
Rådets formål er å:
a. fremme gjensidig forståelse, respekt og samhandling lokalt og nasjonalt mellom kristne kirker og trossamfunn, inspirert av Jesu bønn: ”Må de alle være ett”.
b. fremme forståelse for kristen tro, moral og kultur i samfunnet og styrke kristent nærvær i det offentlige rommet.
c. fremme samarbeid om kirkens misjonsoppdrag lokalt, nasjonalt og globalt
d. fremme respekt for religionsfrihet og menneskerettigheter, både i lovgivning og praksis på alle plan.
e. arbeide for å bryte ned barrierer mellom mennesker og skape rettferdighet og fred.
f. arbeide for å verne skaperverket mot ødeleggelse for at alle kan erfare livets fylde
g. ivareta medlemmenes felles interesser overfor det offentlige og å være et kontaktledd og bistå medlemmene i felles spørsmål av juridisk og forvaltningsmessig art i forhold til det offentlige.
h. medvirke internasjonalt til å skape og utvikle gode relasjoner mellom kristne trossamfunn.
i. delta i økumeniske organisasjoner og i interreligiøse organer og sammenhenger, samt representere rådet i disse.

§ 3 Medlemskap og andre tilknytningsformer
a. Kristne kirker og trossamfunn og grupper av disse, som samlet har mer enn 1000 medlem­mer, kan bli medlem.
b.Kristne kirker og trossamfunn og grupper av disse, som samlet har mer enn 1000 medlemmer, kan få observatørstatus.
c.Felleskirkelige organisasjoner kan få observatørstatus. 
d. Både medlemmer og observatører betaler kontingent i henhold til vedtatte satser.


§ 4  Rådsmøte
4.1 Innkalling til rådsmøte
a.Ordinært rådsmøte holdes én gang hvert annet år innen utgangen av mars.
b.Ekstraordinært rådsmøte holdes når styret innkaller til det eller når minst 1/3 av medlemssamfunnene krever
det.
c.Innkalling til rådsmøte sendes ut 4 måneder før møtet finner sted og eventuelle forslag til vedtektsendringer skal følge med denne. Sakspapirer sendes ut 1 måned før rådsmøte avholdes. Saker som medlemssamfunn ønsker behandlet på ordinært rådsmøte sendes styret innen 1. jan.

4.2 Deltakelse på rådsmøte
a. Medlemmer reprsenteres som følger på rådsmøte:

Antall medlemmer Antall representanter
1000-3000 1
3001-8000 2
8001 -15000 3
15001-30000 4
30001-60000 5
60001- 6

Medlemstall for de enkelte samfunn baseres på sist kjente tall for beregning av offentlig tilskudd med mindre annet grunnlag er fastsatt av styret.
b. Grupper av kristne kirker og trossamfunn med minimum 1000 medlemmer til sammen , jfr § 3a, velger av og blant medlemmene én felles representant. Samtlige i gruppen kan møte med én representant med talerett.
c. Den norske kirke kan ha inntil 1/3 av det totale antall stemmeberettigede representanter i henhold til denne paragraf.
d. Observatører har møte- og talerett i rådsmøtet, men ikke forslagsrett.  Disse kan møte med inntil 2 representanter hver.
e. I de tilfeller hvor et styremedlem ikke er representant for sitt medlemssamfunn, har vedkommende møte- og talerett på rådsmøtet.
f.  Medlemssamfunnene oppnevner ett varamedlem for hver av sine representanter til rådsmøtet.

4.3 Rådsmøtet skal
a. drøfte utfordringer i kirke og samfunn, og ved behov fatte vedtak. 
b. behandle regnskaper og årsmeldinger.
c. fastsette kontingenter.
d.behandle budsjett og planer.
e. fatte vedtak om vedtektsendringer.
f. fatte vedtak om opptak av nye medlemssamfunn etter forutgående høring i medlemssamfunnene.
g.godkjenne medlemssamfunnenes oppnevning av styremedlemmer og varamedlemmer.
h.velge styreleder og nestleder.  Leder og nestleder kan gjenvelges én gang.
i.velge valgkomité på tre medlemmer.
j.velge revisor.

4.4 Rådsmøtets beslutningsformer
a.Vedtak under § 4.3 a fattes på basis av rådets retningslinjer for konsensus ved beslutninger.  Øvrige saker, med unntak av vedtektsendringer som krever 2/3 flertall, avgjøres ved alminnelig flertall.
b.Rådsmøtet er beslutningsdyktig med de oppnevnte medlemmer eller vararepresentanter som er til stede.

§ 5 Styre og arbeidsutvalg
5.1 Styrets sammensetning
Alle medlemssamfunn med over 5000 medlemmer har én representant i rådets styre med unntak av Den norske kirke som har 3 representanter.  Grupper av kirker og trossamfunn med over 3000 medlemmer samlet, representeres i styret ved én felles representant pr. gruppe.  Alle medlemmer og observatører har møte- og talerett.  Styremedlemmene oppnevnes av medlemssamfunnene for en periode på 2 år.  Hvert styremedlem skal ha et personlig varamedlem. 

5.2 Møtefrekvens
Styret møtes minst 3 ganger årlig.

5.3  Styrets ansvar og oppgaver
Styret
a. er øverste myndighet mellom rådsmøtene og leder rådet i samsvar med disse vedtekter og rådsmøtets vedtak.
b.godkjenner regnskap og budsjett.
c.forbereder rådsmøtet.
d.avgir uttalelser i aktuelle saker.
e.etablerer utvalg.
f. ansetter generalsekretær og fastsetter instruks for stillingen.
g.beslutter opptak av observatører.
h. godkjenner opprettelse av grupper av kirkesamfunn jfr § 3a.

5.4 Styrets beslutningsformer
Styret fatter vedtak på basis av rådets retningslinjer for konsensus ved beslutninger, med mindre annet er bestemt.  Budsjetter og andre organisatoriske spørsmål av driftsmessig karakter avgjøres ved alminnelig flertall.  Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.  Ved stemmelikhet har styrets leder, eller ved dennes fravær, styrets nestleder, dobbeltstemme.

5.5  Arbeidsutvalg
Det velges et arbeidsutvalg av og blant styrets medlemmer til å behandle saker mellom styremøtene i henhold til fullmakter gitt av styretArbeidsutvalget består av styrets leder og nestleder samt fire av styrets øvrige medlemmer, hvorav medlemssamfunn med over 20 000 medlemmer har hvert sitt medlem.

5.6    Generalsekretær
a. Generalsekretær ansettes på åremål.  Ansettelsen kan fornyes én gang. 
b. Generalsekretær har møte- og talerett i organer etter vedtektene og i andre råd og utvalg som blir oppnevnt. 

§ 6  Ledermøte
Ledere i de kristne kirker og trossamfunn som er medlem eller observatør, og ledere for felleskirkelige organisasjoner som er observatører inviteres til et ledermøte minst én gang i året.  I tillegg møter styrets medlemmer og varamedlemmer.  Ledermøtet drøfter utfordringer i kirke og samfunn i henhold til rådets formål.  Temaer til drøfting kan foreslås av styret og av medlemssamfunnene.  Ledermøtet ledes av styrets leder.

§ 7  Religionspolitisk utvalg
Religionspolitisk utvalg er et faglig utvalg som utreder og arbeider med religionspolitiske saker for styret.  Styret kan delegere saker av religionspolitisk art til utvalget. I saker hvor det ikke oppnås konsensus, oversendes saken styret. I saker med motstridende interesser mellom Den norske kirke og de øvrige kirker, kan styret om nødvendig oversende saken til Frikirkelig forum for videre behandling.  Oppnevning av medlemmer til og fastsetting av retningslinjer for religionspolitisk utvalg foretas av styret.

§ 8  Frikirkelig forum
Frikirkelig forum består av de medlemssamfunn og observatører som er omfattet av lov om trossamfunn og har som formål å ivareta særinteresser for disse.  Nærmere retningslinjer for Frikirkelig forum kan fastsettes av styret.  Generalsekretær innkaller til møter i Frikirkelig forum.

§ 9  Valgkomité

Valgkomiteen består av tre medlemmer fra ulike medlemssamfunn, den konsti­tuerer seg selv og sitter til over neste rådsmøte.  Valgkomiteen innstiller på valg av leder og nestleder blant de oppnevnte styremedlemmer samt innstiller på valg av revisor.  Det utarbeides egne retningslinjer for valgkomiteen.  Generalsekretær innkaller til konstituerende møte.

§ 10 Vedtektsendringer
Forslag til endring av vedtektene kan fremmes av medlemssamfunnene senest 6 måneder før rådsmøtet.  Forslag til endring av vedtektene kan også fremmes av styret.  Endring av vedtektene krever 2/3 flertall.

§ 11 Oppsigelse av medlemskapet og andre tilknytningsformer
a. Ved oppsigelse av medlemskapet i NKR trer medlemssamfunnets representant(er) umiddelbart ut av styrende organer.  Dette gjelder også observatører.
b. Oppsigelse som foretas innen 30. juni medfører betaling av kontingent ut kalenderåret.  Oppsigelse som foretas etter 30. juni medfører betaling av kontingent ut påfølgende kalenderår. 

§ 12  Oppløsning
NKR kan oppløses etter at beslutning om dette er fattet på to etterfølgende ordinære rådsmøter. Begge beslutninger krever 2/3 flertall. Rådets eiendeler skal tilfalle virksomhet med tilsvarende formål.


 

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no